โบราณสถานล้ำค่า  ตุ๊กตาชาววัง  กลองดัง   อิฐแกร่ง   แหล่งก้านธูป

นางสาว รัตนา แสงสุย

เกษตรอำเภอป่าโมก

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอป่าโมก น า โดย นางสาว รัตนา แสงสุย เกษตรอ าเภอป่าโมก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตร อ าเภอป่าโมก ได้ออกศูนย์บริการร่วม “อ าเภอ...ยิ้ม” อ่านต่อ>>>

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช (โรคขอบใบแห้งข้าว) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ค่ะ อ่านต่อ>>>

 ชีวภัณฑ์ ทางเลือกการกไจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ลดต้นทุน เพิ่มกำไร สร้างรายได้ที่ยั่งยืน อ่านต่อ>>>

 

การติดตามการระบาดของศัตรูมะพร้าว

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก นำโดย นางสาว นางสาวกัลยา หอมหวล ได้ออกติดตามแปลงมะพร้าวในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนรสิงห อ่านต่อ >>>

 

 

การติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร”

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมกนำโดย นางสาว รัชนี อรรถลาภี นางสาวกัลยา หอมหวล และนางสาววิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี ได้ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร อ่านต่อ>>>

ารติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
โดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก นำโดย นางสาว รัชนี อรรถลาภี นางสาว กัลยา หอมหวล และนางสาว วิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี ได้ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร อ่านต่อ >>>

การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นำโดย
นายบุญประสงค์  เบญจผลาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะทีมที่ 3

ร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อ่านต่อ >>>

การติดตามการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวกัลยา หอมหวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศพก. เครือข่าย ตำบลเอกราช หมู่ที่ 1 ตำบลเอกราช อ่านต่อ >>>
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตำบล สายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก นำโดยนางสาวกัลยา หอมหวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อ่านต่อ >>>