โบราณสถานล้ำค่า  ตุ๊กตาชาววัง  กลองดัง   อิฐแกร่ง   แหล่งก้านธูป

นางสาว รัตนา แสงสุย

เกษตรอำเภอป่าโมก

 

 

 

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการวางแผน
ปลูกข้าวเหลื่อมเวลาโดยจังหวัดอ่างทองมีนโยบายปรับเปลี่ยน
ระบบการปลูกข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลาก
และเป็นการจัดระบบการปลูกข้าวให้ปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง 1.
รอบนาปี เริ่มปลูก อ่านต่อ  

การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสรมิการเกษตร

วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดอ่างทองนำโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศร่วม
ติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนมกราคม 2562 อ่านต่อ 

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอป่าโมก น า โดย นางสาว รัตนา แสงสุย เกษตรอ าเภอป่าโมก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตร อ าเภอป่าโมก อ่านต่อ

การติดตามการระบาดของศัตรูมะพร้าว

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก นำโดย นางสาว นางสาวกัลยา หอมหวล ได้ออกติดตามแปลงมะพร้าวในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนรสิงห์ อ่านต่อ

<<< อ่านทั้งหมด >>>

 

เชิญชวน ดาวน์โหลด APP สำหรับเกษตรกร

สมุดทะเบียนเกษตรกรฉบับดิจิทัล สำหรับเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  เดือนตุลาคม

    เดือนพฤศจิกายน

    เดือนธันวาคม

    เดือนมกราคม

 

แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และศูนย์ฯ เครือข่าย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 
       ของดี...อำเภอป่าโมก

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก

หมู่ 1 ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  14130  โทรศัพท์ 035-610-644